Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii (adres: ul. Por. Jana Białka 9, 05-530 Góra Kalwaria, tel. 503-928-337).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Tomasz Szwed, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@kulturagk.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym związanych z organizowaniem działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Góra Kalwaria jak również upowszechnianiem kultury oraz sportu i rekreacji poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych ludności, głównie mieszkańców gminy Góra Kalwaria, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194. Państwa dane mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu m.in. powiadamiania o organizowanych przez Administratora imprezach lub wydarzeniach artystycznych, rozrywkowych, sportowych bądź rekreacyjnych jak również w związku z Pani/Pana udziałem w w/w imprezach lub wydarzeniach.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 oraz w celach archiwalnych przez okresy wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt bądź przepisów archiwalnych. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mający dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą być również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane bez uzyskania wcześniejszej indywidualnej zgody poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  f) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez Administratora. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych PDF oraz zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępcy Inspektora Ochrony Danych PDF